آشنایی با انواع فرش های ایرانی قسمت اول

آشنایی با انواع فرش های ایرانی قسمت اول ، یکی از انواع گستردنی ها فرش است که برای پوشش زمین به کار برده می شود. بافت فرش با استفاده از پشم، الیاف پنبه و ابریشم صورت می گیرد.

هدیهیسرظرطرطیرظطیرطیر